Відповідно до пункту 24 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 до бізнес-плану, який є невід’ємним додатком до договору мікрогранту, в межах наданої суми мікрогранту можуть бути внесені зміни після їх затвердження рішенням комісії Державного центру зайнятості. У разі зміни цільового призначення отримувач звертається до Державного центру зайнятості з відповідною заявою, викладеною в довільній формі з обґрунтуванням зміни цільового призначення коштів мікрогранту.

Звертаємо Вашу увагу на те, що до пакету документів необхідно додати по   примірники наступних документів:

  • додаткової угоди за формою, вказаній нижче; 

  • підписаного отримувачем на кожній сторінці бізнес-плану (обидві його частини – описову частину та план надходжень та витрат), з урахуванням запропонованих змін в межах погодженої Державним центром зайнятості суми мікрогранту,

по одному примірнику кожній стороні договору та  примірник для АТ «Ощадбанк», який відповідає за проведення оплати згідно змін. Комісія Державного центру зайнятості на найближчому засіданні приймає рішення, про що інформує отримувача листом на електронну пошту. Державний центр зайнятості повідомляє уповноважений банк протягом  робочих днів з моменту прийняття позитивного рішення щодо зміни цільового призначення.


Додаткова угода

до Договору про надання мікрогранту

 

м.  Київ                                                                                                                                                                    __________________р.

 

    Державний центр зайнятості в  особі  директора Фінансового департаменту  Глущенка Олександра Вікторовича,  який  діє  на  підставі  Довіреності від 29.12.2023 №33/1212/8778-23, з однієї сторони, та суб’єкт господарювання _____________________________________________________ що діє на підставі  _________________________________________________(далі – Отримувач), з іншої сторони, які спільно іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду до Договору про надання мікрогранту (далі – Договір), укладеного шляхом приєднання отримувача на підставі Заяви про приєднання від _____________  року (далі – Угода) про наступне:

  1. Відповідно до пункту 24 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 № 738 (зі змінами), відповідно до статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та враховуючи заяву отримувача від  ________ року, Сторони дійшли згоди внести зміни до бізнес-плану, який є невід’ємним додатком до Договору про надання мікрогранту, виклавши його в новій редакції, що додається.

  2. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, у тому числі скріплення її печатками (у разі використання).

  3. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін та третій примірник - для уповноваженого банку. 

Додаток: Бізнес-план у трьох примірниках з підписом отримувача.                                                                        

Державний центр зайнятості

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601

тел.: (044) 244-94-64                                  

                                                                                   

Директор Фінансового департаменту

______________ Олександр ГЛУЩЕНКО 

 

Отримувач

 

 

 

________________________