Мета обробки персональних даних:

Обробка даних у базах персональних даних, які розміщені в підсистемах інформаційно-комунікаційній мережі Державної служби зайнятості (далі – ІКМ ДСЗ, проводиться з метою забезпечення реалізації законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» відповідно до Положення про Державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16 грудня 2020 року № 2663, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1305/35588 (із змінами) (далі – Положення), а саме для:

ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг;

здійснення реєстрації безробітних, ведення обліку наданих їм послуг;

проведення профілювання безробітних та осіб, які шукають роботу;

надання інформаційних та консультативних послуг з метою сприяння у працевлаштуванні та доборі працівників;

професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;

надання послуг з професійної орієнтації;

сприяння працевлаштуванню безробітних на підприємствах, що залучаються до реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;

видачі роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства з веденням обліку таких дозволів;

проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в установленому законодавством порядку;

застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладання адміністративних штрафів;

інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення;

надання допомоги по безробіттю;

надання допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

забезпечення роботи та трудових відносин, управління персоналом ДСЗ;

упровадження та надання електронних сервісів для безробітних, осіб, які шукають роботу та роботодавців;

забезпечення виконання Державною службою зайнятості інших функцій та завдань, визначених законодавством України.

Володілець персональних даних:

Володільцем баз персональних даних, які обробляються в ІКМ ДСЗ є Державний центр зайнятості (далі – ДЦЗ).

Склад та зміст персональних даних:

Склад та зміст персональних даних осіб, які звертаються до ДСЗ в порядку визначеним законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у базах даних підсистем ІКМ ДСЗ визначається згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» № 792 від 19.09.2018, Постановою КМУ «Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення або скасування» №735 від 21.06.2022.

Права субєктів персональних даних:

1. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» фізична особа, стосовно якої здійснюється обробка її персональних даних у ІКМ ДСЗ, є суб’єктом персональних даних.

2. Фізична особа, стосовно якої здійснюється обробка її персональних даних у ІКМ ДСЗ, має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

3. Фізична особа, стосовно якої здійснюється обробка її персональних даних у базах персональних даних в підсистемах ІКМ ДСЗ, зобов’язана подавати відомості про зміну відповідних даних протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви у випадках, передбачених нормативно-правовими актами.

4. Суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу Розпоряднику щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Розпорядником впродовж 10 днів з моменту отримання.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно, Розпорядник припиняє обробку персональних даних суб’єкта (їх частини) та інформує про це суб’єкта персональних даних.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) є недостовірними, Розпорядник припиняє обробку персональних даних суб’єкта (чи їх частина) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних.

У разі, якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

 

Передавання персональних даних з ІКМ ДСЗ:

1. Персональні дані з підсистем ІКМ ДСЗ третій особі не надаються, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

2. Без згоди фізичної особи або уповноваженої ним особи її персональні дані можуть передаватися у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення.

3. В інших випадках, ніж зазначені у пункті 2, доступ до персональних даних надається третім особам лише за письмової згоди фізичної особи за кожним запитом окремо у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

4. Запит відповідного органу державної влади на отримання персональних даних з підсистем ІКМ ДСЗ та відповідь на такий запит може надаватися в паперовій або в електронній формі з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Запит, що подається в паперовій формі, повинен:

  • бути викладений на бланку органу державної влади встановленої форми;
  • бути наданий за підписом керівника органу державної влади (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою;
  • містити мету та/або правові підстави для запиту, посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної влади має право на отримання такої інформації.

Подання запиту в електронній формі та надання у відповідь відомостей з підсистем ІКМ ДСЗ забезпечуються шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами.

У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі –  СЕВДЕІР) порядок обміну даними між ДЦЗ та суб’єктами інформаційної взаємодії визначається постановами Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів», від 10 травня 2018 року № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», іншими актами законодавства України у цій сфері.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів СЕВДЕІР інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

5. Фізична особа має право на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у базі персональних даних, які обробляються в ІКМ ДСЗ.

6. Фізична особа подає запит щодо доступу до своїх персональних даних, наявних у підсистемах ІКМ ДСЗ (далі – запит). У запиті фізична особа зазначає прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), реквізити документа, що посвідчує особу.