Додаткова угода

до Договору про надання гранту

 

м.  Київ                                                                                                                                                                                                                      __________________р.

 

    Державний центр зайнятості в  особі  директора Фінансового департаменту  Глущенка Олександра Вікторовича,  який  діє  на  підставі  Довіреності від 29.12.2023 №33/1212/8778-23, з однієї сторони, та суб’єкт господарювання _____________________________________________________ що діє на підставі  _________________________________________________(далі – Отримувач), з іншої сторони, які спільно іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду до Договору про надання гранту (далі – Договір), укладеного шляхом приєднання отримувача на підставі Заяви про приєднання від _____________  року (далі – Угода) про наступне:

 

  1. Відповідно до пункту 23 Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 № 738 (зі змінами), відповідно до статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та враховуючи заяву отримувача від  ________ року, Сторони дійшли згоди внести зміни до бізнес-плану, який є невід’ємним додатком до Договору про надання гранту, виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, у тому числі скріплення її печатками (у разі використання).
  3. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін та один для уповноваженого банку.

 

Додаток: Бізнес-план у трьох примірниках з підписом отримувача.

 

Державний центр зайнятості                                                                                                                                                                                                      Отримувач

 

вул. Еспланадна, 8/10,                                                

м. Київ, 01601,                                                             

тел. 244 94 64                                  

                                                                                      

Директор Фінансового департаменту

 

 ______________ Олександр ГЛУЩЕНКО         ________________________